Nipa Facebook NIPA LinkedIn
luchtkwaliteit

luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit staat vanuit verschillende invalshoeken de laatste jaren steeds meer in de belangstelling. Geuroverlast is een verschijnsel van alle tijden. De emissie van fijnstof en broeikasgassen beheerst regelmatig het nieuws. NIPA milieutechniek b.v. helpt met al uw lucht- en geurvraagstukken.

Een luchtkwaliteitonderzoek moet uitgevoerd worden bij projecten waarvoor een omgevingsvergunning (o.a. milieu, bestemmingsplanwijziging) nodig is. De gemeente kan bij een vergunningaanvraag een luchtkwaliteitonderzoek eisen. Bij de start van een project moet eerst worden vastgesteld of een luchtkwaliteitonderzoek werkelijk nodig zal zijn. Een project dient in beginsel namelijk in betekende mate bij te dragen (NIBM) aan de heersende luchtkwaliteit. Pas als dit is aangetoond moet er nader onderzoek worden uitgevoerd. NIPA milieutechniek b.v. doet de NIBM toets en zorgt voor het eventuele nader onderzoek.

Berekenen van luchtemissies

Het berekenen van luchtemissies gebeurd met computermodellen. Voor het modelleren van luchtemissies zijn verschillende gevalideerde modellen beschikbaar. Afhankelijk van de emissie, industrie en/of wegverkeer dient een specifiek model te worden toegepast. NIPA milieutechniek b.v. kan alle emissies modelleren.

Industrie en agrarische emissies

Industriële bronnen en ook veel agrarische emissies worden gemodelleerd met behulp van Standaard Rekenmethode III (ISL3). Door een berekening op voorhand uit te voeren wordt bepaald welke emissie maximaal toegestaan is waarbij nog voldaan wordt aan de imissie eisen. (bij geurgevoelige objecten). Er wordt dan tevens bepaald of een emissiebeperkende maatregel noodzakelijk is en welk rendement deze dient te hebben.

Wegverkeer

Wegverkeer levert in Nederland een grote bijdrage aan de concentraties van fijnstof en NO2. Hierdoor kunnen grootschalige bouwplannen of infrastructurele projecten van invloed zijn op de lokale luchtkwaliteit.

Verkeersimmissies worden afhankelijk van de ligging van de weg gemodelleerd met de rekenmethode I (CAR Model) of rekenmethode II (VLW model, ISL2)). Met het vervallen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is in veel situaties het berekenen van verkeersimmissies overbodig geworden. Op basis van de milieukwaliteitseisen zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer en de daarbij behorende Besluiten en Regelingen kan in 95% van de gevallen worden volstaan met een kwalitatieve onderbouwing.

Geurhinder door veehouderijen

De Wet geurhinder en veehouderij vormt het toetsingskader voor geur vanwege dierverblijven. Bij de Wet geurhinder en veehouderij horen twee verspreidingsmodellen: V-Stacks vergunning en V-Stacks gebied. V-Stacks vergunning moet op grond van Regeling geurhinder en veehouderij worden gebruikt om de geurbelasting te berekenen bij de beoordeling van geur afkomstig van stallen bij veehouderijen. V-Stacks gebied is bedoeld om de achtergrondbelasting van geur afkomstig van veehouderijen te berekenen als onderbouwing van een gemeentelijke geurverordening. Op deze wijze kan worden getoetst of een veehouderij aan de geldende geurnormen voldoet en vergunningverlening mogelijk is. Ook invloeden van ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van een veehouderij kunnen inzichtelijk worden gemaakt.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !