Nipa Facebook NIPA LinkedIn

weg- en rail verkeerslawaai

Bouwplannen in de buurt van wegen of spoorlijnen, of veranderingen aan die wegen of spoorlijnen moeten gepaard gaan met geluidonderzoek. NIPA milieutechniek b.v. verzorgt de onderzoeken met betrekking tot weg- en rail verkeerslawaai.

Wegverkeerslawaai wordt onderzocht op basis van kengetallen, verkeerscijfers en rekenmodellen, zonder dat er geluidsmetingen verricht worden. Wij beschikken over de nodige rekenprogramma’s waarin rekening wordt gehouden met de aanwezige omgevingskenmerken. In het onderzoek wordt berekend hoeveel geluid er ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige objecten aanwezig is. De gevelbelasting wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarden.

Bij dreigende geluidsoverschrijding kunnen we geluidsbeperkende mogelijkheden zoals verkeersmaatregelen, geluidsarme wegdekken of geluidschermen onderzoeken. We kunnen opties, combinaties en varianten doorrekenen en optimaliseren.

Als de geluidbelasting hoger is dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde dan kan alleen maar worden gebouwd onder een aantal voorwaarden, zoals een goede geluidisolatie van het gebouw. De wijze waarop hiermee wordt omgegaan is toegelicht bij het onderdeel geluidwering van deze website.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !