Nipa Facebook NIPA LinkedIn

Bodemsanering Oude Molenstraat in Oss met succes afgerond

Een oude bodemverontreiniging met olieproducten ter plaatse van een voormalige garage met tankstation aan de Oude Molenstraat in Oss is met succes gesaneerd, onder milieukundige begeleiding door NIPA milieutechniek.

De locatie was nagenoeg volledig bebouwd en het pand bestond uit een werkplaats/showroom met daarboven twee woonlagen. Tussen de voorgevel en het trottoir resteerde een onbebouwde strook met een breedte van 5 meter, waarop een tankstation in gebruik was. De verontreiniging werd reeds in 1994 ontdekt tijdens een verkennend bodemonderzoek in het kader de sluiting van het tankstation. Uit het afsluitende onderzoek in 2007 bleek dat de grond sterk was verontreinigd tot een diepte van 5 meter en in het grondwater was een verontreinigingspluim ontstaan met een lengte van bijna 135 meter, grotendeels gelegen onder de Oude Molenstraat.

Het pand was inmiddels in handen van een projectontwikkelaar en de beoogde herontwikkelingsplannen bestonden onder andere uit de realisatie van appartementen met een parkeerkelder. De locatie zou daarbij nagenoeg volledig worden bebouwd. Voor de realisatie zou diep grondverzet nodig zijn waarbij een forse bouwputbemaling ingezet diende te worden. Omdat voorafgaand aan deze realisatie het gemeenteriool in de Oude Molenstraat zou worden vervangen, waarbij eveneens een bemaling ingezet moest worden, werd het voornemen tot saneren in deze twee fasen gesplitst, met een ‘stabiele eindsituatie’ na 30 jaar als doelstelling (trede 3).

De gemeente Oss heeft het riool vervangen in 2010. NIPA milieutechniek bv werd gevraagd om de bemaling hiervoor milieukundig te begeleiden als fase 1 van de bodemsanering.

De tweede fase van de sanering bleef uit vanwege de economische crisis, terwijl dit op basis van spoedeisendheid niet was toegestaan. Het ruimtegebrek op de locatie maakte een conventionele sanering onmogelijk zonder voorafgaande sloop van het pand, maar de sloop stond ‘on hold’ omdat de herontwikkeling van de locatie niet meer rendabel kon worden. De projectontwikkelaar heeft, mede daardoor, de herontwikkeling aangepast en de locatie bouwrijp opgeleverd aan een belendende supermarkt voor uitbreiding van de parkeervoorziening. In overleg met de opdrachtgever heeft NIPA milieutechniek de hierdoor gewijzigde saneringsaanpak kunnen vormgeven binnen de reeds eerder overeengekomen kaders –  een herbeschikkingsprocedure kon daardoor worden voorkomen. De uitvoering van de conventionele grondsanering was alleen mogelijk door inzet van damwanden, om zodoende de onlangs opnieuw ingerichte weg, de ondergrondse infrastructuur en de stabiliteit van omliggende bodem en bebouwing te sparen. De verontreiniging is ontgraven tot een diepte van 6,0 meter bij een gemiddeld bemalingsdebiet van 165 m3/uur.

In het saneringsplan was een grondwatermonitoring opgenomen met een duur van 20 à 30 jaar voor het aantonen van een stabiele verontreinigingsituatie. Vanwege grondwaterbemalingen op en in de omgeving van de locatie sinds het vaststellen van de verontreinigingscontour in 2007, bleek de grondwaterverontreiniging niet of nauwelijks meer aantoonbaar te zijn. Door NIPA milieutechniek bv is, in samenspraak met de opdrachtgever en met het bevoegd gezag, een forse reductie van de opgelegde monitoringsinspanning gerealiseerd. Vanwege de spoedige instemming op de evaluatie van de bodemsanering en op de monitoringsresultaten, is de stabiele eindsituatie sterk vervroegd aangetoond. De gekapitaliseerde monitoringskosten en de reserveringen voor eventuele uitvoering van het terugvalscenario zijn daardoor vroegtijdig vrijgevallen. De locatie is met een “schone” bodem opgeleverd aan de supermarkt. NIPA milieutechniek bv heeft Oss wederom verlost van een vervelende erfenis uit het industriële verleden …