Nipa Facebook NIPA LinkedIn

drugsafval

Bij de productie van synthetische drugs zoals XTC en speed komen gevaarlijke afvalstoffen zoals zuren en aceton vrij. Helaas is de praktijk dat deze veelvuldig in bossen of landbouwgebieden worden gedumpt waarbij vaak bodemverontreiniging ontstaat. Steeds vaker worden “innovatieve” dumpplaatsen gebruikt zoals mestkelders en wasstraten. Dumpingen van drugsafval vinden meestal in Brabant en Limburg plaats, maar ook andere provincies hebben er last van. Het gaat daarbij altijd om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar brengen.

image-4253613

Onderzoek en sanering

NIPA milieutechniek b.v. heeft inmiddels ruime ervaring met bodemverontreiniging die is ontstaan door het dumpen van deze afvalstoffen (voornamelijk vloeistoffen) van synthetische drugs. Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • onderzoek naar de aard en omvang;
  • overleg met het bevoegd gezag;
  • opstellen van een plan van aanpak voor de bodemsanering;
  • milieukundige begeleiding tijdens de saneringswerkzaamheden;
  • het bemonsteren van de bodem ten behoeve van analyses;
  • contacten met het NFI;
  • toetsing en interpretatie van de analyseresultaten;
  • opstellen van een evaluatieverslag van de sanering.

In sommige gevallen wordt ervoor gekozen om voorafgaande aan een bodemsanering eerst een bodemonderzoek uit te voeren om de ernst en omvang van de verontreiniging in kaart te brengen. Tevens wordt vastgesteld om wat voor soort synthetische drugs het gaat.

ANP-25988040

Subsidie

Het opruimen van dit afval is moeilijk en moet grondig gebeuren wat een financiële last meebrengt voor de landeigenaren (particulieren, overheden en andere grondbezitters zoals waterschap en Staatsbosbeheer). Het Rijk stelt 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor 3 jaar (2015 t/m 2017) om die last te verlichten. Het convenant waarin het Rijk en de Provincie Noord-Brabant (mede namens de andere provincies) dit overeenkomen, is getekend op 3 december 2015 in het Evoluon in Eindhoven.

Indien er een afvaldumping van synthetische drugs heeft plaatsgevonden op een perceel waarvan u eigenaar bent, bent u financieel aansprakelijk voor het verwijderen en mogelijk saneren van de bodem. Gedupeerden van dumpingen van drugsafval kunnen vanaf 1 februari 2016 een aanvraag indienen om een compensatie te ontvangen voor de geleden schade. De provincie Noord-Brabant voert de subsidieregeling uit voor heel Nederland. Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen dient u aangifte te doen bij de politie en dient u de werkzaamheden van de sanering door een daartoe erkend bodemadviesbureau te laten verrichten.

Wat te doen

Bij het aantreffen van drugsafval dient u niets aan te raken en afstand te bewaren (minimaal 25 meter) met de wind in uw rug. Alarmeer direct politie via 112 , of de brandweer als het afval brandt.

Nadere informatie ?

Neem voor nadere informatie contact op met onze projectleider Niels van Venrooij.