Nipa Facebook NIPA LinkedIn
bodem

Bodem

Iedere dag gebruiken we bewust, maar vaker onbewust, de bodem. Ze levert een aantal verschillende nuttige functies zoals vruchtbaarheid, vastlegging en doorvoer dan wel afbraak van stoffen, plaagbestrijding, bufferend vermogen, waterbergend vermogen, vastlegging van stof, CO2 en andere broeikasgassen, draagvermogen en visuele- en belevingsaspecten. De functies zijn in principe tegelijkertijd en op dezelfde plaats aanwezig. Het bodemecosysteem kan dus beschouwd worden als een voorraad van nuttige ecologische functies.

Definitie bodem

Binnen het kader van de wet bodembescherming wordt bodem gedefinieerd als het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen. Indien ze voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestaat, bijvoorbeeld in geval van een stortlichaam, wordt dit over het algemeen niet als bodem in de zin van de Wbb beschouwd (klik hier voor de uitspraak van de Raad van State van 9 januari 2008 (AbRvS 200700610/1).

Neem voor meer informatie contact met ons op. Klik hier voor onze contactpagina !